Nowe wyniki badań dot. leczenia pierwszego rzutu wszystkich chorych z iNHL i MCL

Dane wskazują na uzyskiwanie korzystniejszych efektów terapeutycznych u pacjentów z iNHL i MCL poddanych leczeniu pierwszego rzutu z zastosowaniem skojarzenia B-R w porównaniu z aktualnym standardem opieki.


Cambridge, 13 grudnia 2012 r. – Analizy pięciu zestawów nowych danych, zaprezentowane w tym tygodniu na 54. dorocznym posiedzeniuAmerican Society of Hematology (ASH) w Atlancie, Stany Zjednoczone wskazują, że schemat leczenia pierwszego rzutu z zastosowaniem skojarzenia bendamustyny z rytuksymabem (B-R) pozwala uzyskać lepsze efekty terapeutyczne u chorych z chłoniakami nieziarniczymi o powolnym przebiegu (iNHL) i z chłoniakami z komórek płaszcza (MCL) w porównaniu z aktualnym standardem opieki, czyli schematem CHOP-R/CVP-R[1],[2],[3],[4],[5].

Subanaliza badania StiL NHL 1-2003 wykazała znaczące wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby (ang. progression free survival − PFS) i całkowitego czasu przeżycia (ang. overall survival − OS)  u chorych  z iNHL i MCL, którzy uzyskali całkowitą odpowiedź (ang. complete response − CR) w porównaniu z chorymi, którzy uzyskali częściową odpowiedź (ang. partial response – PR) niezależnie od tego czy otrzymali oni leczenie według schematu B-R, czy CHOP-R1. CR zaobserwowano w większej populacji chorych leczonych skojarzeniem B-R (39,8 proc.) w porównaniu z pacjentami leczonymi według schematu CHOP-R (30,0 proc.) 1.

Ponadto porównanie obu obserwowanych ramion badania wykazało, że leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem skojarzenia B-R skutkowało wydłużeniem PFS w porównaniu ze  schematem CHOP-R niezależnie od jakości odpowiedzi1:

  • W przypadku chorych z CR mediana PFS w wyniku leczenia B-R przekroczyła pięcioletni punkt oceny, podczas gdy w przypadku chorych leczonych według schematu CHOP-R mediana ta wyniosła 53,7 miesiąca (p=0,0204)1.
  • U chorych z PR leczenie skojarzeniem B-R skutkowało medianą PFS wynoszącą 57,2 miesiąca w porównaniu z 30,9 miesiąca w przypadku schematu CHOP-R (p=0,0002)1.

Prezentowane wcześniej wyniki badania StiL NHL 1-2003 wskazały znaczną przewagę terapii B-R pod względem PFS, i profilu tolerancji nad schematem CHOP-R[6],1.

W innym badaniu prezentowanym podczas ASH (badanie Bright) wykazano, że leczenie z zastosowaniem skojarzenia B-R pozwala uzyskać nie gorszy wskaźnik CR w porównaniu ze schematem CHOP-R/CVP-R u chorych  z iNHL i MCL w zaawansowanym stadium klinicznym (31 proc. B-R  vs. 25 proc. CHOP-R/CVP-R, p=0,0225), co stanowiło pierwszorzędowy cel badania2. Ponadto w badaniu tym uzyskano znacznie wyższy wskaźnik CR w podgrupie chorych z  MCL (51 proc.  vs. 24 proc., p=0,018) 2. Oceny odpowiedzi dokonała niezależna komisja.

Trzecia nowa analiza dostarczyła wyników z badania Bright w zakresie jakości życia (ang. quality of life − QoL) nieleczonych wcześniej chorych z iNHL i MCL poddanych  terapii skojarzonej B-R w porównaniu z pacjentami otrzymującymi leczenie według schematu CHOP-R/CVP-R. Uzyskane wyniki dowiodły, że leczenie z zastosowaniem skojarzenia B-R  wpłynęło na poprawę QoL w zakresie większości objawów i aspektów funkcjonowania pacjentów3. Ponadto skojarzenie B-R  skutkowało znaczącą poprawą ogólnego stanu zdrowia (ang. global health status − GHS)/QoL w porównaniu ze standardem opieki CHOP-R/CVP-R (odpowiednio 3,6  vs.-5,1, p=0,0005) 3.

W ciągu ostatniego roku zaprezentowano dowody, które coraz bardziej  przekonująco wskazują na potencjał bendamustyny jako nowego fundamentu leczenia pierwszego rzutu wszystkich chorych  z iNHL i MCL − powiedział J.G. Gribben, profesor w dziedzinie medycyny onkologicznej ze szpitala St. Bartholomew’s  i Queen Mary’s School of Medicine przy Uniwersytecie w Londynie. Wyniki te wskazują nie tylko na podobne wskaźniki odpowiedzi całkowitej w porównaniu z aktualnym standardem opieki, ale również na to, że uproszczony schemat leczenia z zastosowaniem bendamustyny i rytuksymabu prowadzi do uzyskania wydłużenia czasu przeżycia wolnego od progresji choroby i poprawy jakości życia u pacjentów zmagających się z chłoniakami nieziarniczymi o powolnym przebiegu. – dodał prof. Gribben.

Dwa dalsze badania dostarczają dodatkowych dowodów przemawiających za  zastosowaniem skojarzenia B-R w leczeniu pierwszego rzutu iNHL:

  • Analiza danych 645 niemieckich pacjentów otrzymujących systemowe leczenie pierwszego rzutu iNHL, ujętych w rejestrze klinicznym nowotworów tkanki limfatycznej (Rejestr TLN) wskazuje, że w Niemczech skojarzenie B-R już obecnie stanowi chemioterapię z wyboru w leczeniu iNHL4. Skojarzenie B-R stanowiło leczenie pierwszego rzutu w 66 proc. przypadków, podczas gdy u zaledwie 16 proc. pacjentów zastosowany został  schemat CHOP-R4.
  • Pierwsze zaprezentowane dane z badania klinicznego MAINTAIN wykazały, że skojarzenie B-R stanowi skuteczną opcję leczenia makroglobulinemii Waldenströma, rzadkiego podtypu iNHL5,[7]. Leczenie B-R skutkowało uzyskaniem ogólnego wskaźnika odpowiedzi na poziomie 86 proc., a podczas fazy indukcyjnej leczenia z zastosowaniem skojarzenia B-R nie zaobserwowano żadnych rzadkich efektów toksyczności5. Badanie MAINTAIN zainicjowano w celu  określenia wpływu zastosowania skojarzenia B-R w  terapii indukcyjnej pierwszego rzutu z leczeniem podtrzymującym rytuksymabem, czyli metody, która jak już wykazano wydłuża PFS u nieleczonych wcześniej chorych z chłoniakami grudkowymi, będącymi najczęstszą postacią iNHL5,7,[8].

Na tegorocznym posiedzeniu ASH zaprezentowana została rekordowa liczba 43 streszczeń informujących o wynikach badań z zastosowaniem bendamustyny, co wskazuje na ponowne zainteresowanie się tą cząsteczką w roli partnera w chemioterapii skojarzonej stosowanej w ramach nowatorskich opcji leczenia wielu nowotworów B-komórkowych,  w tym iNHL i MCL.

Dane z badania StiL NHL 1-2003 przedłożono w celu zmiany wskazania  rejestracyjnego i aktualnie są one oceniane przez organy dopuszczające leki do obrotu. powiedział profesor Pier Luigi Zinzani z Institute of Hematology and Medical Oncology Uniwersytetu w Bolonii . Liczba streszczeń dotyczących bendamustyny prezentowanych na posiedzeniu ASH w tym roku również wskazuje na potencjalną rolę tego leku w nowatorskich skojarzeniach i w leczeniu różnych nowotworów. Zasadniczo bendamustyna w skojarzeniu z rytuksymabem oferuje, tak usilnie wyczekiwaną przez społeczność chorych na nowotwory, alternatywę wobec istniejących schematów chemioterapii o większej toksyczności. – podsumował prof. Zinzani.

NHL jest dziesiątym pod względem częstości występowania nowotworem na świecie, a szacunki z 2008 roku wskazują, że co roku rozpoznaje się 356 000 nowych przypadków, obejmujących dwa spośród pięciu nowotworów hematologicznych[9]. iNHL stanowi 40 proc. wszystkich podtypów NHL[10]. Szacowana średnia częstość występowania NHL w Unii Europejskiej w 2008 r. wyniosła 10,8 na 100 000 mieszkańców9,[11].

O Mundipharma

W skład grupy samodzielnych spółek powiązanych Mundipharma wchodzą firmy prywatne oraz podmioty joint venture, obejmujące swoim zasięgiem rynek farmaceutyczny  na całym świecie. Nadrzędnym celem tych spółek jest dostarczanie pacjentom innowacyjnych opcji leczniczych w tak kluczowych obszarach terapeutycznych, jak onkologia, reumatologia, leczenie bólu i choroby układu oddechowego. Inwestując całą swoją wiedzę, doświadczenie oraz kapitał  w niezależne działania grupa samodzielnych spółek powiązanych Mundipharma stale poszukuje przełomowych rozwiązań.  Dzięki nowatorskim koncepcjom, zaangażowaniu oraz przejmowaniu projektów na wczesnym stadium rozwoju umożliwia ona dostęp do nowatorskich terapii starając się tym samym spełniać najpilniejsze potrzeby i oczekiwania pacjentów oraz specjalistów opieki zdrowotnej.. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.mundipharma.com.

O bendamustynie

Bendamustynę odkryto 50 lat temu w Niemczech, w ówczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej. W 2008 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration − FDA) zatwierdziła bendamustynę w leczeniu iNHL i przewlekłej białaczki limfatycznej (CLL), a następnie w 2010 r. lek został zarejestrowany w Europie w leczeniu  niektórych rodzajów iNHL, CLL i szpiczaka mnogiego

Bendamustyna jest dopuszczona do obrotu w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Polsce, Słowacji, Irlandii, Islandii, Belgii, Holandii, Grecji, Słowenii, Portugalii, Republice Czeskiej, Rumunii, Bułgarii oraz na Cyprze (Levact®, Ribomustin®, Ribovact®), gdzie sprzedawana jest przez grupę niezależnych spółek powiązanych Mundipharma.

Licencja na bendamustynę (Levact®, Ribomustin®, Ribovact®) została udzielona przez firmę Astellas Deutschland GmbH.

W Stanach Zjednoczonych bendamustyna (TREANDA®) jest sprzedawana przez firmę Cephalon Inc ze wskazaniem do leczenia pacjentów cierpiących na przewlekłą białaczkę limfatyczną i nieziarnicze chłoniaki B-komórkowe o powolnym przebiegu, które uległy progresji podczas lub w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia leczenia rytuksymabem bądź schematem obejmującym rytuksymab.

W Japonii i wybranych krajach azjatyckich, włącznie z Hongkongiem i Singapurem wyłączne prawa do prowadzenia prac rozwojowych i sprzedaży bendamustyny posiada SymBio Pharmaceuticals Ltd (sublicencjonowane na rzecz Eisai Co Ltd). Prawo do sprzedaży w Ameryce Południowej i Australazji posiada firma Janssen-Cilag Ltd.

Schematy leczenia CHOP-R/CVP-R

Chemioterapia w połączeniu z rytuksymabem, najczęściej CHOP lub CVP, stanowi obecny standard leczenia pierwszego rzutu u chorych – z iNHL w zaawansowanym stadium i chorych z chłoniakami z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii wysokodawkowej.[12]

CHOP, schemat chemioterapii wielolekowej, stanowi skojarzenie wstrzyknięć/wlewów trzech chemioterapeutyków (cyklofosfamidu, doksorubicyny i winkrystyny) wykonywanych jednego dnia z czwartym środkiem (prednizonem) przyjmowanym drogą doustną przez pięć dni. Każdy cykl jest powtarzany co trzy tygodnie przez 6-8 cykli.

Leczenie CVP odbywa się według podobnego schematu, ale składa się ze wstrzyknięć/wlewów dwóch chemioterapeutyków (cyklofosfamidu i winkrystyny), po których następuje pięciodniowy kurs przyjmowania tabletek prednizonu.

Piśmiennictw


[1] Rummel MJ, Niederle N, Maschmeyer G, et al. Subanalysis of the StiL NHL 1-2003 Study: Achievement of Complete Response with Bendamustine-Rituximab (B-R) and CHOP-R in the First-Line Treatment of Indolent and Mantle Cell Lymphomas Results in Superior Survival Compared to Partial Response. Abstract presented at ASH 2012. Available at https://ash.confex.com/ash/2012/webprogram/Paper48063.html.
[2] Flinn IW, Van der Jagt RH, Kahl BS, et al. An Open-Label, Randomized Study of Bendamustine and Rituximab (BR) Compared with Rituximab, Cyclophosphamide, Vincristine, and Prednisone (R-CVP) or Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine, and Prednisone (R-CHOP) in First-Line Treatment of Patients with Advanced Indolent Non-Hodgkin’s Lymphoma (NHL) or Mantle Cell Lymphoma (MCL): The Bright Study. Abstract presented at ASH 2012. Available at https://ash.confex.com/ash/2012/webprogram/Paper51442.html.
[3] Burke JM, Van der Jagt RH, Kahl BS, et al. Differences in Quality of Life Between Bendamustine Plus Rituximab Compared with Standard First-Line Treatments in Patients with Previously Untreated Advanced Indolent Non-Hodgkin’s Lymphoma or Mantle Cell Lymphoma. Abstract presented at ASH 2012. Available at https://ash.confex.com/ash/2012/webprogram/Paper49604.html.
[4] Ulrich Knauf W, Abenhardt W, Nusch A, Grugel R, Marschner N. Bendamustine-Rituximab (BR) Replaces R-CHOP As “Standard of Care” in the Treatment of Indolent Non-Hodgkin Lymphoma in German Hematology Outpatient Centres. Abstract presented at ASH 2012. Available at https://ash.confex.com/ash/2012/webprogram/Paper53051.html.
[5] Rummel MJ, Lerchenmüller C, Greil R, et al. Bendamustin-Rituximab Induction Followed by Observation or Rituximab Maintenance for Newly Diagnosed Patients with Waldenström’s Macroglobulinemia: Results From a Prospective, Randomized, Multicenter Study (StiL NHL 7-2008 –MAINTAIN-; ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00877214). Abstract presented at ASH 2012.
[6] Rummel MJ, Niederle N, Maschmeyer G, et al. Bendamustine plus rituximab (B-R) versus CHOP plus rituximab (CHOP-R) as first-line treatment in patients with indolent and mantle cell lymphomas (MCL): Updated results from the StiL NHL1 study. J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr 3).
[7] Cancer.Net Editorial Board. Lymphoma – Non-Hodgkin – Subtypes. Available at http://www.cancer.net/cancer-types/lymphoma-non-hodgkin/subtypes. Accessed November 2012.
[8] Salles G, Seymour JF, Offner F, et al. Rituximab maintenance for 2 years in patients with high tumour burden follicular lymphoma responding to rituximab plus chemotherapy (PRIMA): a phase 3, randomised controlled trial. The Lancet, 1 January 2011: 9759; 42 – 51.
[9] Non-Hodgkin lymphoma incidence statistics: In the EU and worldwide. Cancer Research UK. Available at http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/nhl/incidence/#world. Accessed November 2012. European Age-Standardised rates calculated by the Cancer Research UK Statistical Information Team, 2011, using data from GLOBOCAN 2008 v1.2, IARC, version 1.2.
[10]Gascoyne, Randy D. Hematopathology approaches to diagnosis and prognosis of indolent B-cell lymphomas. ASH Education Program Book 2005.1 (2005): 299-306.
[11] European Age-Standardised rates calculated by the Cancer Research UK Statistical Information Team, 2011, using data from GLOBOCAN 2008 v1.2, IARC, version 1.2. Available at Non-Hodgkin lymphoma incidence statistics: In the EU and worldwide. Cancer Research UK http://www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/nhl/incidence/#world.. Accessed November 2012.

[12] Gribben JG; How I treat indolent lymphoma. Blood 2007;109:4617-4626.

SIGMA International (Poland) Ltd Sp. z o.o.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Farmacja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.